MKZ

Projekt "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" 2010-2015


AKTUALIZACJA 31.12.2015r.

Projekt "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" został zakończony 31 grudnia 2015r. Projekt był realizowany w ramach działania 9.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2010-2015. Jego głównym celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego, skuteczniejsze powiązanie jego oferty z potrzebami rynku pracy oraz poprawa społecznego odbioru tego segmentu edukacji. Projekt jest współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu w latach 2010-2015 objęto wsparciem 1762 uczniów. Wydano 3525 zaświadczeń i certyfikatów o ukończeniu kursów i staży, a 6 szkół zostało wyposażonych w nowoczesne materiały dydaktyczne. 
PODSUMOWANIE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z przedłużeniem realizacji projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" do 31 grudnia 2015 r. w Szkole Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych nr 3 zrealizowano trzy dodatkowe kursy:

Nowoczesny Taniec Edukacyjny Rudolfa Labana –  20 godzin zajęć dla 6 uczestników (12-13.09.2015 r.)

Diagnoza i terapia w dysleksji -16 godzin zajęć dla 8 uczestników (28-29.11.2015 r.)

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – I stopień –  II edycja, 20 godzin zajęć dla 13 uczestników (12-13.12.2015 r.)

W roku szkolnym 2015/2016 do projektu przystąpiło 12 nowych uczniów.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o przyznaniu stypendiów w 2015r.

AKTUALIZACJA 21.09.2015r.

Komisja Stypendialna dokonała oceny Wniosków wraz z załącznikami złożonych po zrealizowaniu stażu u Przedsiębiorcy przez uczniów - Stażystów, uczestników projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie z §3 Regulaminu udzielania stypendiów stażowych, przyjętego Uchwałą Nr XXXVII/618/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 maja 2013 roku, Komisja przyznała stypendium następującym uczniom:
Krakowska Medyczna Szkoła Policealna nr 1 w Krakowie - 16 uczniów,
Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie - 20 uczniów,
Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach - 8 uczniów,
Technikum Turystyczno-Gastronomiczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach - 31 uczniów,
Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych w Nowym Sączu - 16 uczniów.

POKL 74.7-5.2015                                                                  
Kraków, dnia  21 września 2015r.

Informacja
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komisja Stypendialna przyznała stypendia po zrealizowanym stażu wakacyjnym dla uczniów Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych nr 3 w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie, uczestników projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”, realizowanego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

POKL 74.7-5.2015                                                                   

Kraków, dnia 11 sierpnia 2015r.

Informacja

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANY REALIZACJI PROGRAMU ROZWOJOWEGO SZKOŁY POLICEALNEJ PRACOWNIKÓW SŁUŻB MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH NR 3 W ZESPOLE JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W KRAKOWIE

 

w roku szkolnym 2014/2015 zrealizowano następujące formy wsparcia dla uczniów Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych nr 3 kształcących się w zawodach ortoptystka i terapeuta zajęciowy:

 1. Kursy:
 •  Florystyka – kompozycje kwiatowe –  20 godzin zajęć dla 9 uczestników (25-26.04.2015 r.) - galeria zdjęć
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – I stopień –  20 godzin zajęć dla 9 uczestników (16-17.05.2015 r.)
 • Zespół dziecka potrząsanego 16 godzin zajęć dla 10 uczestników (16-17.05.2015 r.)
 •  Współpraca zespołu terapeutycznego z rodzicami dziecka z zaburzeniami w obrębie narządu wzroku 20 godzin zajęć dla 10 uczestników (20-21.06.2015 r.)

 

2. Staże wakacyjne:

 •  staż w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Duszpasterkim Stowarzyszeniu Osób z Upośledzeniem Umysłowym – 150 godzin dla 5 uczestników (29.06-24.07.2015 r.)

Do projektu przystąpiło łącznie 20 uczniów.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT "MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE"

Aktualności 07.10.2014
Komisja Stypendialna dokonała oceny Wniosków wraz z załącznikami złożonych po zrealizowaniu stażu u Przedsiębiorcy przez uczniów - Stażystów, uczestników projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie z §3 Regulaminu udzielania stypendiów stażowych, przyjętego Uchwałą Nr XXXVII/618/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 maja 2013 roku, Komisja przyznała stypendium następującym uczniom:

Krakowska Medyczna Szkoła Policealna nr 1 w Krakowie - 18 uczniów,
Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie - 10 uczniów,
Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach - 12 uczniów,
Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych w Nowym Sączu - 6 uczniów.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualności 10.09.2014
Komisja Stypendialna dokonała oceny Wniosków wraz z załącznikami złożonych po zrealizowaniu stażu u Przedsiębiorcy przez uczniów - Stażystów, uczestników projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie z §3 Regulaminu udzielania stypendiów stażowych, przyjętego Uchwałą Nr XXXVII/618/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 maja 2013 roku, Komisja przyznała stypendium następującym uczniom:

Technikum Turystyczno-Gastronomiczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach - 6 uczniów,
Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych nr 3 w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie - 20 uczniów.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualności 01.09.2014
Zakończyły się wakacyjne płatne staże dla młodzieży realizowane w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Z takiej formy wsparcia w ramach projektu skorzystało w tym roku 72 uczniów z sześciu szkół, dla których organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie.
INFORMACJA O STAŻU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANY REALIZACJI PROGRAMU ROZWOJOWEGO SZKOŁY POLICEALNEJ PRACOWNIKÓW SŁUŻB MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH NR 3 W ZESPOLE JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W KRAKOWIE

W latach 2011 – 2014 Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych nr 3 w Krakowie, os. Teatralne 4a, planuje realizację następujących kursów w ramach środków unijnych dla słuchaczy Szkoły:

 • "Działania ratownicze w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym" – 2 edycje (2011, 2012)
  Kurs przewidziany dla słuchaczy kierunku Ratownik medyczny, którzy osiągnęli wysoką średnią ocen w pierwszym roku kształcenia, oraz wykazali się nienaganną postawą i dobrą frekwencją na zajęciach dydaktycznych.
  Zajęcia będą realizowane w warunkach naturalnych Tatrzańskiego Parku Narodowego, przez kadrę instruktorów ratowników górskich.
 • "Ratownictwo lawinowe" – 1 kurs (2012)
  Kurs zrealizowano w terminie 11-18.02.2012 dla 10 uczniów kierunku Ratownik medyczny, którzy wykazali się nienaganną postawą i dobrą frekwencją na zajęciach dydaktycznych. Zajęcia zrealizowano w warunkach naturalnych Tatrzańskiego Parku Narodowego, przez kadrę instruktorów ratowników górskich. Uczniowie zdobyli m.in. umiejętności udzielania pomocy medycznej osobom zasypanym w lawinie, wykorzystywania sprzętu alpinistycznego oraz pracy z detektorem lawinowym.
  Zobacz film z kursu: cz.1  i cz. 2
 • "Ratownictwo wodne – nurkowanie" – 1 kurs (2012)
  Kurs zrealizowano w terminie 20-30.08.2012 w miejscowości Borne Sulinowo dla 10 uczniów kierunku Ratownik medyczny, którzy wykazali się nienaganną postawą i dobrą frekwencją na zajęciach dydaktycznych oraz osiągnęli najlepsze wyniki na pływalni, podczas naboru do szkoły. W ramach kursu uczestnicy zdobyli uprawnienia nurka OWD i AOWD PADI.
 • "Dziecko niepełnosprawne"- 3 kursy (2012 – 2 edycje, 2013)
  Kurs przewidziany dla słuchaczek kierunku Opiekunka dziecięca, które wykazały się nienaganną postawą i dobrą frekwencją na zajęciach dydaktycznych.
 • "Język migowy" – 3 kursy (2011, 2012, 2013)
  W kursie obejmującym I, II, III stopień będą brały udział słuchaczki kształcące się w kierunku Ortoptystka i Opiekunka dziecięca, kurs obejmujący II i III stopień został zaplanowany dla słuchaczy kierunku Ratownik medyczny
 • "Język obcy" – 5 kursów (2011, 2012, 2014)
 • "Informatyka – obsługa programów zawodowych" – 7 kursów (2011, 2012, 2013)
 • Praktyka zawodowa w Zakładach Optycznych "Optopol" w Zawierciu 2011
  Praktykę zrealizowano w terminie 26.09-21.10.2011 dla 14 uczennic  kierunku Ortoptystka. W ramach praktyki uczniowie zapoznali się z funkcjonowaniem specjalistycznych urządzeń optycznych w ramach ćwiczeń teoretycznych i praktycznych.

Wszystkie zaplanowane kursy zakończone będą wewnętrznym egzaminem i wydaniem certyfikatu.

Kursy są bezpłatne dla uczestników, koszty realizacji wszystkich zajęć są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powrót do strony głównej