Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

INFORMACJA  O WYNIKACH NABORU

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko inspektora została wybrana Pani Małgorzata Popiołek zamieszkała  w Krakowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka Małgorzata Popiołek  spełnia wymagane kwalifikacje do zatrudnienia  na ww. stanowisku. Posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe.


ZESPÓŁ JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W KRAKOWIE

ZATRUDNI PRACOWNIKA NA UMOWĘ O PRACĘ NA STANOWISKO INSPEKTORA

WYMIAR ETATU 1/2

 

 1. Wymagania niezbędne:

•  wyższe I lub II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,

•  staż pracy związanych z zakresem zadań na stanowisku pracy minimum 5 lat,

•  obsługa programów z pakietu MS Office.

 1. Wymagania dodatkowe:
 • preferowane kierunki ukończonych studiów: ekonomiczne,
  • Znajomość regulacji prawnych:

-         Kodeksu postępowania administracyjnego,

-         Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)

-         Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949   i 1292)

-         Ustawa prawo oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)

-         Ustawa o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 oraz z 2017 r. poz. 60)  oraz akty wykonawcze do powyższych ustaw.

-         Ustawa  o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537)

-         Ustawa o  rachunkowości(Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245, 791 i 1089)

-         Ustawa o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 730, 935, 1475 i 1566).

 • predyspozycje osobowościowe (umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego i syntetycznego myślenia, sumienność, odpowiedzialność, komunikatywność w mowie i piśmie, organizacja pracy własnej i terminowość, dokładność).
 1. 3.     Zakres wykonywanych zadań na stanowisku m. in. :

a)     Sporządzanie w systemie komputerowym VULCAN:

 • list płac
 • zestawień do list płac,
 • kart wynagrodzeń, kart zasiłkowych, kart podatkowych.

b)     Sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych dla pracowników

c)      Sporządzanie i terminowe przekazywanie dokumentacji rozliczeniowej ZUS w systemie     

                               PŁATNIK

d)     Zgłaszanie pracowników do ubezpieczeń społecznych i  ich wyrejestrowanie.

e)     Sporządzanie i wydawanie pracownikom  druków  RMUA.

f)      Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (Rp-7).

g)     Sporządzanie zaświadczeń do ZUS o rocznych dochodach pracujących emerytów.

h)     Wystawianie pracownikom zaświadczeń o osiąganych zarobkach,

i)      Przygotowywanie sprawozdań wynikających z przydzielonego zakresu obowiązków

j)      Przechowywanie i zabezpieczanie, a w stosownym czasie archiwizowanie dokumentów i dokumentacji dotyczącej nieruchomości,

 1. Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/, oraz staż pracy lub doświadczenie zawodowe,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
 • oświadczenie kandydata, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 • praca biurowa,
 • miejsce wykonywania pracy: os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków  –budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,
 • narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%;

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 • osobiście w siedzibie Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie na os. Teatralnym 4a (sekretariat p. 213),
 • z dopiskiem:Dotyczy naboru na stanowisko inspektora    w terminie do dnia 9.10.2017r. do godz. 9.00

/decyduje data wpływu/.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej), powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 i 2281) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902).

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków. Złożonych dokumentów Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego  w Krakowie nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.

Powrót do listy aktualności